Zásady ochrany osobných údajov

1. Cieľ

Táto politika sa vzťahuje na všetky spracovania osobných údajov vykonávané spoločnosťou VAR-TEC, s.r.o. a má za cieľ informovať používateľa o spôsobe, akým VAR-TEC, s.r.o. vykonáva spracovanie osobných údajov (vrátane podrobností o typoch zhromažďovaných osobných údajov a o účele spracovania) a o právach používateľa súvisiacich s jeho osobnými údajmi.

2. Kontakt – Ako sa môžem spojiť?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Ochrany osobných údajov môže používateľ kontaktovať VAR-TEC, s.r.o. nasledujúcimi prostriedkami:

 • Sídlo: Pekná 5162/10, Košice, Slovenská republika
 • Telefónne kontaktné číslo je: +421 55 622 70 82E
 • E-mail na adresu: vartec@vartec.sk

Nižšie sú uvedené informácie o zodpovednom za spracovanie vašich osobných údajov:

 • Obchodné meno: VAR-TEC, s.r.o.
 • Identita prevádzkovateľa: VAR-TEC, s.r.o.
 • Adresa: Pekná 5162/10, Košice, Slovenská republika
 • E-mail: vartec@vartec.sk

3. Identifikácia spracovania – Ako zhromažďujeme osobné údaje?

V súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, najmä

 • Nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. apríla 2016 týkajúce sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“),

VAR-TEC, s.r.o. zhromažďuje osobné údaje vo svojom vlastníctve, keď používateľ:

 • (i). vyplní formuláre na vartec.sk („stránka“);
 • (ii). prihlási sa do odberu noviniek;
 • (iii). odpovie na prieskum alebo vyplní webový formulár;
 • (iv). vyplní tlačený formulár;
 • (v). pošle e-mail alebo komunikuje telefonicky, ktoré sa následne nahrajú do príslušných formulárov;

4. Aké osobné údaje zbierame?

VAR-TEC, s.r.o. zbiera informácie pri navšteve stránky, a hlavne prostredníctvom svojich registračných formulárov.

Zbierané sú nasledujúce údaje: celé meno, e-mailová adresa, telefónne číslo and dresa trvalého bydliska, resp. adresa sídla spoločnosti.

Ako pravidlo, keď sú požadované osobné údaje na použitie služby alebo prístup k určitému obsahu, jeho dodanie nie je povinné, okrem tých prípadov, kde je špecificky uvedené že sú to údaje potrebné na poskytnutie služby. V tomto prípade môže používateľ voľne zvoliť, že sa nezaregistruje a/alebo neuzavrie zmluvu o službách.

Používateľ vyhlasuje a zaručuje, že všetky údaje ním poskytnuté sú pravdivé a správne a zaväzuje sa ich aktualizovať. Zmeny môžu byť oznámené DPO alebo adrese uvedenej v časti 2 tejto dokumentácie.

Rovnako používateľ uznáva, že údaje požadované VAR-TEC, s.r.o. sú nevyhnutné, adekvátne a neprehnané na dosiahnutie účelov uvedených v časti 5 tejto dokumentácie, ktoré by bolo nemožné naplniť, ak by tieto údaje neboli poskytnuté.

Akékoľvek nepravdivé alebo nepresné informácie, ktoré vzniknú v dôsledku poskytnutých informácií a údajov, ako aj škody, ktoré tieto informácie môžu spôsobiť, budú zodpovednosťou používateľa.

5. Účel – Na čo používame osobné údaje?

Osobné údaje požadované od používateľa budú použité na nasledujúce účely:

 • V prípade uzatvárania služieb poskytovaných prostredníctvom stránky vytvoriť a udržiavať obchodný vzťah a vykonávať činnosti a poskytovať služby VAR-TEC, s.r.o. (vrátane, ale nie iba, riadenia, správy, poskytovania a zlepšovania služieb).
 • Posielať novinky, ako aj obchodné komunikácie, propagáciu a / alebo reklamy VAR-TEC, s.r.o., buď občas alebo pravidelne. V súlade s tým e-mailová adresa, ktorú používateľ zadá pri vyplňovaní formulára na stránke, môže byť použitá na posielanie informácií a aktualizácií o požiadavke na služby, ako aj noviniek o VAR-TEC, s.r.o. (buď občas alebo pravidelne), aktualizácií, informácií o súvisiacich produktoch alebo službách, medzi inými. Tento postup je založený na našom legitímnom záujme o propagáciu našich produktov a služieb.
 • Vykonávanie prieskumu alebo súťaže
 • Personalizácia užívateľského prostredia, čím sa zvyšuje naša schopnosť vyhovieť potrebám klienta.
 • Zlepšenie webovej stránky a ponuky služieb VAR-TEC, s.r.o., na základe legitímneho záujmu VAR-TEC, s.r.o. o neustále zlepšovanie svojich produktov a služieb.
 • Spracovanie transakcií a dodržiavanie právnych povinností, ktorým je VAR-TEC, s.r.o. vystavený, ako napríklad daňové povinnosti.

Údaje podliehajúce spracovaniu nebudú použité na účely iné ako uvedené vyššie alebo nezlučiteľné s týmito účelmi, ktoré ich vyvolali. Napriek tomu je uvedené, že zaznamenané údaje môžu byť použité, okrem účelov, pre ktoré boli výslovne zhromaždené, na účely uskutočňovania štatistík, riadenia incidentov alebo vykonávania trhových štúdií. Avšak v prípade, že osobné údaje sú spracovávané na účel iný ako ten pôvodne uvedený pri zbere týchto údajov, VAR-TEC, s.r.o. vykoná zhody analýzy v súlade s platnými predpismi. Spracovanie bude schválené iba v prípade, že pôvodný účel je kompatibilný s novým účelom alebo je povolené v súlade s nezávislou právnou základňou. V takýchto prípadoch bude používateľ informovaný o zmenách účelu alebo právnej opodstatnosti spracovania ich údajov.

Pripomíname používateľovi, že môže odmietnuť zasielanie obchodných komunikácií (odhlásiť sa) a prestať dostávať e-maily od VAR-TEC, s.r.o. a to nahlásením spoločnosti VAR-TEC, s.r.o., čo povedie k prerušeniu v čo najkratšom možnom čase po obdržaní takejto komunikácie. K tomuto účelu môže odoslať e-mail na adresu uvedenú v časti 2, poštovú správu adresovanú na adresu uvedenú v časti 2 tejto časti alebo priamo nasledovať inštrukcie pre odhlásenie podrobné na konci každého e-mailu VAR-TEC, s.r.o..

6. Ako používame vaše informácie?

Informácie, ktoré o vás získame, použijeme nasledovne:

 • Informácie o administratíve
 • Vytvorenie používateľského účtu
 • Cielené reklamy
 • Podpora

Ak chceme použiť vaše informácie na iný účel, požiadame vás o súhlas a budeme ich používať iba na základe vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré ste súhlasili, pokiaľ nie sme zákonom vyzvaní.

Vaše osobné informácie si uchováme 24 mesiacov.

7. Súbory cookie – Používame súbory cookie?

Keď používateľ vstúpi na web, VAR-TEC, s.r.o. môže na ich počítači uložiť nejaké informácie vo forme „cookie“ alebo podobného súboru. Web používa súbory cookie na (i) sledovanie reklamy, (ii) zhromažďovanie údajov o prevádzke webu a (iii) zlepšenie používateľského zážitku pri používaní webu.

Používateľ by mal vedieť, že na navigáciu na stránke nie je potrebné, aby používateľ umožnil inštaláciu cookies odoslaných stránkou. Toto môže byť vyžadované iba v súvislosti s určitými službami. Používateľ môže odstrániť cookies z pevného disku svojho počítača, zabrániť prístupu k svojmu počítaču buď cez svoj prehliadač alebo výberom príslušnej možnosti, keď sa ho spýta na možnosť použitia cookies na tieto účely a v súlade s cookies politikou spoločnosti VAR-TEC, s.r.o..

Cookies sú informačné súbory, ktoré webová stránka alebo poskytovateľ určitých služieb stránky prenáša na pevný disk počítača používateľa prostredníctvom programu prehliadača. Cookies samy osebe nemôžu osobne identifikovať používateľa (hoci môžu obsahovať IP adresu používateľa) ale umožňujú mu rozpoznať prehliadač používateľa a zachytiť a uložiť určité údaje (operačný systém používateľa, doménové meno webovej stránky, z ktorej bola stránka prepojená, medzi inými). VAR-TEC, s.r.o. si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvy s tretími stranami na analýzu a pochopenie používateľov stránky, ktorí nemôžu používať informácie zhromaždené na účely iné ako zlepšenie služieb VAR-TEC, s.r.o..

8. Schválenie

Používanie stránky používateľom znamená oboznámenie sa s týmto dokumentom a úplné schválenie Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti VAR-TEC, s.r.o..

9. Úpravy – je toto najaktuálnejšia verzia?

Toto je aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti VAR-TEC, s.r.o., aktualizovaná 2.1.2023.

VAR-TEC, s.r.o. môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia modifikovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Takéto zmeny budú mať účinnosť od ich zverejnenia na stránke alebo keď sú používateľom oznámené akýmkoľvek spôsobom (čo nastane skôr).