Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti VAR-TEC, s.r.o.

1) Platnosť všeobecných obchodných podmienok

 • a) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) upravujú vzťah medzi spoločnosťou VAR-TEC,
  s.r.o., ďalej len
  „predávajúci“ a zákazníkmi firmy VAR-TEC, s.r.o., ďalej len „kupujúci“.
 • b) Tieto VOP platia v plnom rozsahu. Odchýlky sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne
  potvrdené obidvoma stranami.
 • c) Odchýlky od Všeobecných obchodných podmienky si môžu predávajúci a kupujúci dohodnúť v Rámcovej zmluve (ďalej tiež RZ).

2) Zákazníci spoločnosti VAR-TEC, s.r.o.

 • a) Zákazníkmi spoločnosti VAR-TEC, s.r.o. sú fyzické a právnické osoby s povolením podnikať
  v oblastiach obchodného záujmu spoločnosti VAR-TEC, s.r.o.
 • b) Zákazníkmi spoločnosti VAR-TEC, s.r.o. v segmente „Elektronické zabezpečovacie systémy“ sú
  montážne firmy s licenciou na inštalácie elektronických systémov (technická služba).

3) Ponuky

 • a) Konkrétne ponuky vyhotovuje spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. zákazníkom na základe ich
  požiadaviek.
 • b) Platnosť ponúk predávajúceho vyhotovených písomne trvá 7 dní odo dňa ich vystavenia, ak nie je
  stanovené inak. Pri ponukách s platnosťou dlhšou ako 7 dní, si predávajúci vyhradzuje právo zmeny
  cien.
 • c) Ostatné ponuky a ďalšie informácie sú registrovaným obchodným partnerom na základe ich súhlasu, zasielané tiež elektronicky.

4) Objednávky tovaru
Objednávku tovaru alebo služieb je možné uskutočniť nasledovným spôsobom:

 • a) Osobne v sídle spoločnosti.
 • b) Telefonicky (pevná linka): 055 / 622 70 82
 • c) Telefonicky (mobilné čísla): 0911 651 816, 0911 651 812
  Telefonické objednávky sú akceptované iba od stálych zákazníkov s možnosťou ich spätného
  overenia. U nových zákazníkov sa vyžaduje objednávka inou formou s uvedením fakturačných údajov
  aj zodpovednej osoby, ktorá zákazku zadáva vrátane jej kontaktných údajov.
 • d) e-mailom: vartec@vartec.sk

5) Uzavretím záväzného zmluvného vzťahu (Kúpnej zmluvy) medzi predávajúcim a kupujúcim sa rozumie:

 • a) Objednávka kupujúceho potvrdená predávajúcim. Potvrdením objednávky sa rozumie aj
  potvrdenie rovnakou formou, akou bola objednávka prijatá.
 • b) Prevzatie tovaru prostredníctvom poštovej zásielky alebo kuriéra,
 • c) Potvrdenie a podpísanie faktúry (resp. dodacieho listu) kupujúcim pri osobnom odbere.

6) Kúpnou zmluvou sa rozumie faktúra vydaná spoločnosťou VAR-TEC, s.r.o.:
V Kúpnej zmluve (faktúre) sú okrem údajov o predávajúcom uvedené:

 • a) Identifikácia kupujúceho, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
 • b) Predmet Kúpnej zmluvy – názov, druh, množstvo a cena tovaru bez DPH, sadzba DPH a celková
  cena tovaru.
 • c) Dátum vystavenia faktúry – daňového dokladu, dátum zdaniteľného plnenia a splatnosť faktúry.

7) Miestom plnenia predmetu Kúpnej zmluvy sa rozumie:

 • a) Sídlo predávajúceho (Pekná 10, 040 01 Košice) pri osobnom odbere tovaru,
 • b) Sídlo kupujúceho pri zásielkach.
 • c) Iné miesto/adresa určené vzájomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.

8) Výdaj, zasielanie tovaru a dodacie termíny:

 • a) Kupujúci si môže vyzdvihnúť objednaný tovar v sídle predávajúceho.
 • b) Objednávky prijaté do 12:00 sú štandardne expedované predávajúcim v ten istý deň, objednávky
  prijaté po 12:00 sa expedujú nasledujúci deň, resp. podľa aktuálnych možností predávajúceho a
  želania kupujúceho.
 • c) Tovar je štandardne zasielaný kuriérom, D+1 (dodanie nasledujúci pracovný deň po dni podania).
 • d) Dopravné náklady u zásielok nad 350,-€ bez DPH a do 15kg pri štandardnom spôsobe dopravy
  neúčtujeme. U ostatných zásielok účtujeme dopravné a balné podľa sadzobníka:.
 • e) Pri nadrozmerných zásielkach a pri zásielkach nad 50kg účtujeme dopravu individuálne po
  dohode s kupujúcim.
 • f) Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia
  tovaru kupujúcim.
 • g) Predávajúci si splnil povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním prepravcovi.
 • h) V prípade pochybností o doručení tovaru, sa má za to, že tovar aj faktúra boli doručené tretí
  pracovný deň po odoslaní.
 • i) V prípade neprevzatia zásielky budú náklady predávajúceho na dopravu pripočítané pri ďalšej zásielke kupujúcemu
 • Orientačné sadzby prepravného bez DPH:
  do 1 kg 3,40 EUR
  do 5 kg 4,10 EUR
  do 10 kg 4,90 EUR
  do 20 kg 5,90 EUR
  do 30 kg 6,40 EUR
  do 50 kg 9,90 EUR
  dobierka do 1000 EUR: + 1 EUR
  dobierka do 3000 EUR: + 5 EUR

9) Ceny:

 • a) Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. vydáva a aktualizuje veľkoobchodný cenník určený pre
  registrovaných obchodných partnerov – kupujúcich.
 • b) Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien.
 • c) Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. nestanovuje ceny určené koncovým zákazníkom.

10) Platobné podmienky, spôsob platby a vlastnícke právo

 • a) Splatnosť faktúry je vyznačená na faktúre – daňovom doklade
 • b) Platba v hotovosti – tovar je uhradený v hotovosti do pokladne pri osobnom odbere tovaru v sídle
  predávajúceho.
 • c) Platba kartou – tovar je uhradený cez platobný terminál pri osobnom odbere tovaru v sídle
  predávajúceho. Za platbu kartou sa účtuje administratívny poplatok.
 • d) Platba dobierkou – tovar je uhradený v hotovosti (kartou) pri preberaní tovaru doručovateľovi.
 • e) Platba na faktúru s uvedenou dobou splatnosti – tovar je uhradený pripísaním celej fakturovanej
  sumy na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti.
 • f) V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou do omeškania, môže predávajúci požadovať zmluvné
  úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň meškania.
 • g) V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou do omeškania, je predávajúci oprávnený pozastaviť
  ďalšie dodávky tovaru.
 • h) Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným a riadnym zaplatením kúpnej ceny
  tovaru, t.j. v ceny uvedenej na vystavenej faktúre. V prípade, že kupujúci predá tovar tretím osobám,
  je povinný zabezpečiť u tretích osôb možnosť aplikácie aktuálnych vlastníckych práv k tovaru a tretiu
  osobu na toto vlastnícke právo a možnosť jeho aplikácie upozorniť.

11) Záručné podmienky

 • a) Na predávaný tovar poskytuje spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. záruku po dobu 24 mesiacov (pokiaľ
  nie je u konkrétneho výrobku stanovená záruka inak). Počas záruky má kupujúci právo na bezplatné
  odstránenie poruchy na tovare a predĺženie záruky o čas, potrebný na vybavenie reklamácie.
 • b) Doba na vybavenie reklamácie je zákonom stanovená na 30 dní (podľa občianskeho zákonníka).
  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, alebo expedovaním zo skladu s potvrdeným
  dodacím listom.
 • c) Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o prípadnej chybe, alebo poruche na ktoré sa
  vzťahuje záruka bez zbytočných odkladov.
 • d) Reklamovaný tovar je možné odovzdať priamo v sídle spoločnosti, doručiť poštou, alebo
  kuriérom – vždy s popisom reklamovanej chyby alebo poruchy.
 • e) V prípade, že bude zistená iná chyba alebo porucha, na ktorú sa záruka nevzťahuje, budú
  kupujúcemu účtované reálne náklady na opravu a prepravu tovaru po vzájomnej dohode.
 • f) Záruka sa nevzťahuje na chyby a poruchy spôsobené zaplavením, bleskom, poškodením pri
  preprave, mechanickým poškodením, neodbornou obsluhou či inštaláciou, neodborným zásahom do
  elektrickej alebo mechanickej časti zariadenia a prepätím.
 • g) Faktúra za dodaný tovar súčasne slúži ako záručný list.

12) Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 • a) Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci a kupujúci pri
  starostlivosti, ktorú je možné od nich vyžadovať, nemôžu odvrátiť (napr. vojny, povstania, stávky,
  rôzne opatrenia úradov, zmeny v legislatíve, prírodné udalosti), ďalej predávajúcim alebo kupujúcim
  nezavinené oneskorené dodávky materiálu, energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia
  plnenie zmluvných povinností.
 • b) V prípade, že dôjde k udalostiam (vis major), ktoré nie je možné pri potvrdení objednávky
  predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je
  predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia na dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú
  dobu potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.

13) Vrátenie zakúpeného nového a nepoužitého tovaru:

 • a) Kupujúcim je v odôvodnených prípadoch umožnené vrátiť zakúpený, nepoužitý a nerozbalený
  tovar späť do 7 dní po dohode s predávajúcim.
 • b) Registrovaným obchodným partnerom s platnou rámcovou zmluvou je v odôvodnených
  prípadoch umožnené vrátiť zakúpený, nepoužitý a nerozbalený tovar, resp. jeho časť späť za
  nasledovných podmienok:
  • v lehote do 14 dní od nákupu je možné vrátiť tovar v plnej cene,
  • nad 14 dní od nákupu bude klientovi odpočítaných 10% z pôvodnej ceny nákupu,
  • nad 30 dní bude po dohode určená individuálna zmluvná cena v závislosti od typu a množstva
  tovaru.

14) Podmienky vrátenia tovaru:

 • a) Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave a vrátane originálneho obalu.
 • b) Tovar ani obal nesmú byť akokoľvek poškodené.
 • c) Tovar nesmie javiť známky používania ani opotrebovania.
 • d) Miestom pre uplatnenie nároku vrátenia tovaru je sídlo predávajúceho.

15) Dobropis:

 • a) Po fyzickom dodaní a kontrole tovaru bude kupujúcemu vystavený dobropis. Dobropis kupujúci
  podpíše a potvrdenú kópiu doručí predávajúcemu.
 • b) Potvrdený dobropis bude prednostne uhradený formou vzájomného zápočtu, resp. úhradou na
  účet kupujúceho.
 • c) Za vystavenie dobropisu si môže predávajúci účtovať administratívny poplatok vo výške 5 EUR.

16) Servisné podmienky:

 • a) Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. ponúka záručný aj pozáručný servis.
 • b) Záručná oprava sa týka iba tovarov dodaných spoločnosťou VAR-TEC, s.r.o., ktoré sú v záručnej
  dobe. Oprava ani doprava sa v tomto prípade nefakturuje.
 • c) Pozáručná oprava sa týka iba tovarov dodaných spoločnosťou VAR-TEC, s.r.o., ktoré sú po
  záručnej dobe a porúch na ktorú sa záruka nevzťahuje.
 • d) Ceny pozáručných opráv sú účtované v závislosti od druhu poruchy a podľa reálnych nákladov
  na opravu. Celková predpokladaná suma sa vzájomne odsúhlasuje pred opravou a k cene bude
  pripočítané štandardné poštovné a balné.
 • e) Zariadenia na opravu podrobujeme testom funkčnosti. Pokiaľ nie je na zariadení zistená žiadna
  porucha a oprava nebola potrebná, môže sa za test funkčnosti fakturovať čiastka v zmysle aktuálneho
  cenníka + poštovné a balné.
 • f) Na opravu je poskytnutá záruka 6 mesiacov.
 • g) Každá zákazka pre servis musí obsahovať sprievodný list s nasledovnými údajmi:
  • kópia faktúry týkajúca sa zariadenia doručeného do servisu,
  • adresa na ktorú má byť zariadenie po oprave/výmene vrátené,
  • zodpovedná osoba, ktorá servisnú zákazku zadáva + kontaktný telefón,
  • popis poruchy/chyby, resp. dôvod prečo sa vyžaduje servisný zásah.

17) Spracovanie osobných údajov: *

 • a) Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči
  nemu pri vystavovaní dokladov a kontaktovaní v súvislosti s obchodnou činnosťou. Predávajúci
  zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely a nebudú sprístupnené
  tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.
 • b) Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: názov firmy, fakturačná
  adresa, adresa dodania, meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailová adresa, kontaktné telefónne
  číslo v rámci obchodno právneho vzťahu s kupujúcim v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • c) Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP a zároveň udeľuje súhlas
  na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia.

18) Zapožičanie tovaru za obchodným účelom (prezentácie, odskúšanie a pod.):

 • a) Zapožičanie tovaru je možné iba pre registrovaných partnerov, z podpísanou Rámcovou zmluvou
  (RZ).
 • b) Štandardná doba zapožičaného tovaru je max. 14 dní, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 • c) Pri nedodržaní termínu vrátenia bude zápožička chápaná ako záväzná objednávka a predmet
  zápožičky bude odberateľovi vyfakturovaný.
 • d) Pri poškodení, alebo pokuse o vrátenie nekompletného tovaru nebude možné zápožičku vrátiť.
  Takáto zápožička bude chápaná ako záväzná objednávka a predmet zápožičky bude odberateľovi
  vyfakturovaný.
 • e) Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave a vrátane originálneho obalu.
 • f) Tovar ani obal nesmú byť akokoľvek poškodené.
 • g) Tovar nesmie javiť známky používania ani opotrebovania.
 • h) Miestom pre vrátenia zápožičky je sídlo predávajúceho.

19) Použiteľné právo, záverečné ustanovenia:

 • a) Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok
  Slovenskej republiky.
 • b) V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú, alebo sa stanú z legislatívnych dôvodov
  neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a
  realizovateľnosť ostatných bodov týchto VOP.
 • c) Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú
  prednostne riešené mimosúdnou cestou. V prípade súdneho sporu je príslušný obchodný súd v
  lokalite predávajúceho.
 • d) Objednaním tovaru, alebo jeho prevzatím kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito
  VOP.
 • e) Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 01.septembra 2023. Rušia všetky predchádzajúce
  obchodné ustanovenia a podmienky.
 • f) Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP.
  Košice, dňa 01.09.2023
  * Poznámka:
  VOP boli aktualizované dňa 30.01.2018, kedy vstúpil do platnosti Zákon o ochrane osobných údajov a
  o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku dňu jeho účinnosti (25.05.2018) bolo vydané
  memorandum o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje zásady ochrany osobných údajov a je
  súčasne s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dostupné na webe www.vartec.sk.